Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling i FCKFC den 20. marts 2003

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse samt valg af intern revisor og suppleanter 6. Eventuelt
7. Fremtidsplaner

Ad 1

Referat af generalforsamling i FCKFC den 20. marts 2003
Til dirigent valgtes Peter Nielsen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

Ad 2

Anders Larsen takkede for ordet. Den omdelte skriftlige beretning blev gennemgået.

FCKFC generelt:

Pr. 31. december 2002 var vi 11.567 medlemmer, hvilket er i stigning i forhold til 31/12 2001 på 25%. Dette afstedkommer også en pæn stigning i kontingenterne, hvilke fremgår af regnskabet.

År 2002 har været præget af megen travlhed. Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder, generalforsamling, miniseminar og møder med FCK og samarbejdspartnere.
Vi har fået ombygget kontoret og udvidet vores lejemål med et mødelokale.

Vi har fået mere tidssvarende computere på kontoret, og programmet til medlemsdatabasen er blevet skiftet ud.

I SFF-regi har vi været involveret i Fair Fans kampagnen og fodboldmessen i Forum.

Der er blevet igangsat en turnusordning omkring vagter i boden på Nedre C, og KampBrølet er kommet ind i en konstant rytme, således at det nu omdeles til alle hjemmekampe.
En af årets negative ting var fremmødet til forårets sidste kamp i Ålborg. Mange valgte at blive væk, hvilket gjorde at vi kørte med halvtomme busser og tillige fik underskud på turen. Dette bevirkede, at procedurerne omkring tilmeldinger blev ændret. Ingen tilmelding uden betaling, eller som minimum betaling inden betalingsfristens udløb. Manglende betaling medfører annullering af tilmeldingen.
F.C. København sportslig status:

Sølv i ligaen og sølv i pokalen. Det kunne have været sjovere.

Christian Poulsen blev valgt til årets spiller, og fik overrakt blomster og diplom i Parken den 12. maj.

De foreslåede vedtægtsændringer:

Fanklubbens næsten 100 frivillige hjælpere er organiseret i forskellige udvalg. En del af bestyrelsens arbejde i de seneste år har været rettet mod samarbejdet med udvalgene og de udvalgsansvarlige.

Bestyrelsens ønsker med de stillede forslag, at forbedre kommunikationen med de enkelte udvalg, at få et bedre samarbejde de enkelte udvalg imellem og få nedsat tiden mellem forslag der stilles, og beslutninger der føres ud i livet.

Dette ser bestyrelsen ske gennem en etablering af en hovedbestyrelse med udvalgsrepræsentanter, funktionsbestemte poster og de fleste af de nuværende bestyrelsesposter.
Slutteligt takkede formanden alle de frivillige hjælpere, Randi samt bestyrelsen for et spændende år 2002, og ønskede alle god arbejdslyst i 2003.
Herefter blev beretningen overgivet til debat.

Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.

Ad 3

Kasserer Mads Nielsen fremlagde regnskabet.

Regnskabet, der udviste et overskud på tkr. 410, blev gennemgået, og der blev knyttet enkelte kommentarer til de forskellige regnskabsposter.
Det positive resultat forklares primært med forøgelsen i kontingenterne, et pænt overskud på turen til Stockholm, faldende aktivitet og dermed faldende udgifter i udvalgene. I modsat retning trækker øgede udgifter til udgivelse af Brølet.

Der blev spurgt, om der var planer for, hvorledes overskuddet skulle bruges.

Bestyrelsen svarede, at der blev arbejdet med billigere busture til indland – ikke generelt men slagtilbud på enkelte ture. Endvidere var planen, at der skal sendes mange medlemmer afsted til de europæiske kampe, der efter al sandsyn-lighed kommer i efteråret. Medlemskortene skiftes. Dette kostede i 2001 omkring 150 tkr. Endelig budgetteres der med forøgede bidrag til udvalgene.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4

Der var indkommet 3 forslag.
Forslag nr. 1 var bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag nr. 2 var et forslag om at stemme nej til nr. 1 stillet af Walid Hajjaj. Forslag nr. 3 var et ændringsforslag til nr. 1 stillet af bestyrelsen.

Efter at bestyrelsen modtog forslag nr. 2 indledtes en dialog med Walid, der gjorde, at bestyrelsen selv kom med et ændringsforslag til bestyrelsens oprindelige forslag (nr. 1). Da ændringsforslaget (nr. 3) var ændret på de væsentligste af Walids kritikpunkter afsted kom det, at forslag nr. 1 og nr. 2 blev trukket tilbage. Det var således kun forslag nr. 3, der var til debat og afstemning.

Forslag nr. 3 blev omdelt, så generalforsamlingen kunne sætte sig ind i ændringerne i forhold til forslag nr. 1. Efter en livlig debat blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 67 stemmer for, 0 stemmer imod og 4 undlod at stemme.

Ad 5

Vedtagelsen af forslag nr. 3 bevirkede, at alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt repræsentant for lokalafdelinger, sponsorer, og busguider var på valg.

Følgende blev valgt:

Formand: Anders Larsen 2 år.
Næstformand: Tanja Christensen 1 år.
Kasserer: Mads Nielsen 1 år. Bestyrelsesmedlem: Henrik Månsson 2 år. Bestyrelsesmedlem: Jakob Schilder-Knudsen 1 år Busguider: Frank Jæger 1 år.
Lokalafdelinger: Per G. Lauritsen 1 år. Sponsorer/annoncører: Katrine Berling 1 år. Sekretær: Randi Reenberg 2 år.
Intern revisor: Johnny Leth 1 år.
1. suppleant: Janni Niclasen 1 år.
2. suppleant: Susanne Helt 1 år.

Som følge af vedtægtsændringerne og oprettelsen af en hovedbestyrelse udtrådte Per G. Lauritsen og Signe Merkelsen af den bestyrelsen.

Per fortsætter som ansvarlig for lokalafdelingerne og Signe fortsætter sit arbejde i DUL sæsonen ud. Formanden takkede Per og Signe for deres indsats i bestyrelsen. Blomster vil blive overrakt ved en senere lejlighed.

Ad 6

Afstemningen afstedkom en debat omkring brugen af fuldmagter. Der var flere, der var imod de gældende vedtægter og ønskede et loft på antallet af fuldmagter, et medlem kunne samle ind. Efter nogen debat blev der opfordret til, at indsende et forslag herom til generalforsamlingen næste år.
Det blev foreslået, at forslag til behandling på generalforsamlingen blev lagt på hjemmesiden, således at alle havde en mulighed for at se forslagene før generalforsamlingen.

Ad 7

Formanden gennemgik hvilke punkter, bestyrelsen ville give høj prioritet i år 2003. I vilkårlig rækkefølge skal nævnes indarbejdelse af hovedbestyrelsen, fastholde vores position som landets bedste fanklub, ny hjemmeside skal søsættes, der skal arbejdes på flere medlemsfordele, det skal være mere attraktivt og spændende at være frivillig hjælper i fanklubben og endelig skal procedurehåndbogen udvides.

Der blev knyttet nogle enkelte kommentarer hertil. Blandt andet blev det nævnt, at vi skal vise, at vi er de bedste fans, og vi skal være med til at støtte FCK positivt med aktiviteter hjemme såvel som ude. Der har været nogle uheldige episoder – senest i Odense.

Der blev spurgt, om FCKFC aktivt kunne gøre noget for forbedrede forhold på udebane. Formanden svarede, at det suverænt er den enkelte superligaklub, der bestemmer placeringen af udeholdets fans, og dermed også hvilke forhold udeholdets tilbydes.

Det blev endnu engang kommenteret, at spillerne ikke altid hilser på fansene efter kampene. Bestyrelsen lovede, at bringe det op ved næste møde med FCK.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen med, at dirigenten takkede for god ro og orden. Der var 71 stemmeberettigede medlemmer fordelt mellem fremmødte og fuldmagter.

Mads Nielsen, referent