Referat fra den ordinære generalforsamling 2014

Generalforsamling 20. Nov 2013

 

  Dagsorden 1.         Valg af dirigent 2.         årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden 3.         Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013 v/kassereren 4.         Indkomne forslag 5.         Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor og suppleanter
          - Næstformand for to år                                  Andreas Jensen, modtager genvalg
         - Kasserer for to år                                          Ronni Jeppesen, modtager ikke genvalg
          - Bestyrelsesmedlem for to år                        Casper Bellincampi – Modtager genvalg           - Suppleant for et år                                       Sascha Fokdahl – Modtager genvalg
- Suppleant for et år                                       Christian Hochstrasser – Modtager genvalg
- Valg af intern revisor for et år                       Mads Nielsen – Modtager genvalg                     Desuden bestyrelsesmedlem           - Formand                                                       Lars Thor Jensen – Ikke på valg           - Bestyrelsesmedlem                                     Mikkel Faartoft – Ikke på valg   6.         Eventuelt 7.         Fremtidsplaner     Næstformand Andreas Jensen bød velkommen til generalforsamlingen eftersom formanden Lars Thor Jensen ikke kunne deltage ved aftenens generalforsamling.     1.   Valg af dirigent Bestyrelsen opstillede Benjamin Olsen til dirigent for Generalforsamlingen. Benjamin Olsen blev valgt uden modkandidater. 

Herefter konstaterede Benjamin Olsen at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne eftersom indkaldelsen var påtrykt bagsiden af Brølet der udkom i november/december 2013. 
Dirigenten konstaterede at der ved dagens generalforsamling var:
Deltagere: 20
Fuldmagter: 19 Antal stemmer i alt: 39   2.   årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden Eftersom formanden desværre ikke var til stede ved aftenens generalforsamling overtog Andreas Jensen og lavede en mundtlig fremlæggelse af den skriftlige beretning, som bestyrelsen havde udarbejdet:

”Foråret 2013 blev kendetegnet ved en spille- og pointmæssig krise, der dog som bekendt endte med klubbens 10. mesterskab, og dermed også den eftertragtede direkte deltagelse i Champions League. Mesterskabet blev fejret med en kæmpe guld march, hvor flere tusinde fans gik fra Kongens Nytorv og ud til PARKEN. I løbet af sommeren begyndte vi udformningen af en ny samarbejdsaftale med klubben. Et af de nye tiltag var, at fanklubben fik et afsnit på Nedre C dedikeret udelukkende til foreningens TEEN medlemmer. I forbindelse med dette blev det besluttet at ændre navnet for medlemsgruppen fra ”TEEN” til ”U18”, for at gøre det mere attraktivt at være en del af. Dette gjorde vi bl.a. ved at inddrage foreningens medlemmer via Sidelinien og vores Facebook side. Tanken med de nye tiltag omkring TEEN medlemmerne er at fastholde de yngre medlemmer der overgår fra DUL og over til det nye U18. Med et dedikeret afsnit til U18 medlemmerne håber vi på at kunne skabe øget interesse og omtale om denne aldersgruppe, så vi også i fremtiden har medlemmer af FCKFC, som har været det fra barnsben af. Efteråret bød på Champions League, og bød lodtrækningen på Real Madrid, Juventus og Galatasaray som modstanderne. Bestyrelsen havde i løbet af foråret været i dialog med SPIES som en mulig rejsepartner for fanklubben, vi besluttede os for at prøve at gennemføre ture til alle tre udekampe. Vi måtte senere sande, at turene til Torino og Istanbul ikke var attraktive nok til at disse kunne gennemføres uden meget store tab til følge. Desværre måtte vi efterfølgende aflyse turen til Istanbul, mens vi på turen til Torino fik overflyttet 40 personer til klubbens sponsorfly, så vi alligevel kunne ”gennemføre” vores tur. Desuden fik vi arrangeret bustransport fra Torino til Milano efter Juventus kampen, så de fans, der havde booket hotel i Milano kunne komme hjem efter kampen. Madrid-turen blev dog en stor succes med to fly og et samlet antal på 520 som tog turen med FCKFC til Madrid. Champions League var et af de helt store omdrejningspunkter for FCKFC i 2013. Ikke nok med at vi forsøgte at arrangere ture til alle udekampene, var det også tifoudvalgets ambition at have tifo til alle kampene. Til stor glæde for alle i, og omkring FC København præsterede vores tifoudvalg tre meget flotte tifoer til de tre hjemmekampe. Der er blevet investeret rigtig rigtig mange timer i projekterne og der skal lyde en stor ros til tifoudvalget for ovenikøbet at holde sig indenfor de økonomiske rammer som Bestyrelsen havde udstukket. På baggrund af den lettere pressede økonomi i foreningen havde bestyrelsen besluttet at tifoerne primært skulle finansieres af indsamlinger, donationer samt det lager af materialer, som tifoudvalget i løbet af årene har oparbejdet. Derudover markerede tifoudvalget sig ovenikøbet med mindre tifoer på alle tre udebaneture i Champions League, hvilket rent logistisk ikke altid har været helt nemt. Til slut fortjener tifoudvalgets samlede indsats i 2013 derfor en særlig tak for det store engagement, både i forbindelse med Champions League tifoerne, men også i løbet af året med store tifoer til både guldkampen i Parken i maj, samt større/mindre tifoer på udebane. Og her skal der selvfølgelig også lyde et kæmpe stort tak til alle dem der igennem sæsonen har doneret penge til tifoerne, for uden jeres støtte havde det ikke været muligt at gennemføre så store produktioner som det har været tilfældet i år. Hvad udebaneture i Danmark angår, så har bestyrelsen arbejdet videre med den linje vi skitserede ved sidste GF, hvor vi ikke længere ville sende busser afsted, hvis der ikke var nok tilslutning til disse og/eller ville give underskud. Det har ganske vist betydet, at vi har haft færre ture, men til gengæld har vi kunne gennemføre de ture vi har sat til salg med minimale eller intet økonomisk tab. Det er bestyrelsens intention at følge den linje, og hvis interessen stiger ser vi på mulighederne for at udvide antallet af udebaneture i den nye sæson. Men det primære handler om at skabe en masse kerne af folk, der ønsker at benytte sig vores busture. Foråret har dog vist, at flere er begyndt at ville med på vores ture, hvorfor udebaneturen til Odense var udsolgt og lige nu ser det også ud til at Påsketuren til Vestsjælland også går hen og bliver det. Som følge af de mange uretmæssige anholdelser, der fandt sted i kølvandet på opgøret mod Brøndby den 1. December valgte bestyrelsen at gå ind i sagen og hjælpe de mange der kom i klemme som følge af politiets masseanholdelser. Vi mente det var vores opgave som fanklub at bruge nogle af vores ressourcer på dette, og vi har derfor bistået med kontakt til advokat Christian Dahlager, som nu kører sagerne for de forurettede, samt været behjælpelig med informationsmøde omkring sagens videre gang og generelt bistået med hjælp så folk kunne klage over politiets behandling. Retssagerne er endnu ikke afsluttet men sagen har i hvert fald åbnet op for en fornyet debat omkring Vestegnens politis (dårlige) håndtering af fodboldfans, og i særdeleshed omkring håndtering af derby på vestegnen. Der vil i løbet af foråret blive set på hvordan vi løse problematikkerne derude, og langt om længe lade det til at vi fans vil blive lyttet til når det kommer til afviklingen af de her kampe. Foråret 2014 2014 byder på en fortsat udvikling af 100% København, og der kommer langsomt flere samarbejdspartnere til. Vi håber snart at kunne præsentere flere navne, ligesom vi håber, at vores medlemmer vil tage godt imod tiltaget og gøre brug af det – så det både giver mening for foreningens medlemmer og samarbejdspartnerne at være med. Vi håber ligeledes på i foråret at kunne lave nogle aftaler, der vil være til økonomisk gavn for foreningen og dens aktiviteter.   Et fortsat problem for foreningen er dog de faldende medlemstal. P.t. er der ca. 10250 medlemmer i foreningen, og tallet ser desværre umiddelbart ud til at dykke. Vi kan nok snart ikke længere tilskrive dette fald de folk der købte medlemskaber i forbindelse tidligere Champion League ture. Problematikken er dog ikke enestående for denne foreningen, men vi må blot konstatere, at vi i Bestyrelsen indtil nu ikke har været i stand til at vende udviklingen. Men ved at være mere økonomisk bevidste i vores ageren, mener vi dog at have sikret os et fornuftigt økonomisk råderum - lidt endnu - skulle faldet fortsætte. Vores intention er dog at lave en konkret undersøgelse af hvorfor folk vælger at opsige deres medlemskab og hvad der skulle få folk til at melde sig ind eller forblive medlemmer. Den undersøgelse håber vi at kunne sætte i værk i løbet af foråret. Desuden arbejder vi forsat på at blive mere synlige i og omkring FCKs kampe og i forbindelse med de aktiviteter klubben har udenfor banen. For at blive det har vi blandt andet arbejdet os hen imod et tættere samarbejde med klubben på specielt børn og unge området. Hvordan samarbejdet kommer til at udforme sig ved vi ikke endnu da vi kun er i den indledende fase, men vi tror det kan være ganske givtigt for foreningen at arbejde tættere sammen med klubben på netop børn og unge området.   Dog kan vi sige, at vi langt om længe har fået etableret et fast U18 udvalg, der kommer til at varetage dette område, ligesom vi (desværre) også må sige farvel til det DUL udvalg ved udgangen af denne sæson. Tusind tak for jeres kæmpe bidrag gennem tiden. Heldigvis har vi fundet en ny gruppe, der gerne vil tage over og som vi i bestyrelsen ser frem til at arbejde sammen med. Velkommen til jer!   Til sidst skal der lyder et stort tak til alle foreningens frivillige; guider, IT-udvalg, turudvalget, fotoudvalg, Brølet, tifo-indsamlere, DUL, U18 og ikke mindst kontoret, der har ydet en kæmpe indsats i løbet af det forgangne år.”   3.   Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013 v/kassereren   Kassereren kunne berette at regnskabet viste et overskud på 446.148,- som kassereren fremhævede som mere end godkendt. 

Herefter blev regnskabet gennemgået, hvor de store poster som udebaneture og kontingenter blev gennemgået. Udebaneturene var stort medvirkende til det store og positive resultat, mens der i forbindelse med kontingenterne blev påpeget, hvor det er, at medlemmerne primært falder fra. Kassereren Ronni Jeppesen redegjorde herefter for sin og bestyrelsens mål med dette års regnskab, eftersom Ronni efter mange års arbejde på kasserer posten ikke genopstillede til denne post.
Målet var at bringe foreningens egenkapital op til et fornuftigt niveau således, at en ny kasserer kunne overtage posten med et rimeligt handlerum og en økonomi, der kunne tåle svære tider. Kassereren redegjorde også for, at selvom den tidligere formand havde tilkendegivet både overfor retten og for bestyrelsen, at han ville tilbagebetale det udestående han havde med foreningen, så har den tidligere formand i mellemtiden erklæret sig insolvent, hvorfor dette tilgodehavende er blevet afskrevet.

Spørgsmål fra salen: Spgs. Tidligere formand er han teknisk insolvent eller konkurs? Svar: Formanden har erklæret sig insolvent. FCKFC kan genfremsætte sit tilgodehavende indenfor tre år, hvilket vi har i sinde at gøre. Spgs. Hvorfor er IT omkostningerne så høje. Svar. Bestyrelsen er klar over, at IT-omkostningerne er relativt høje. Men sidelinien er og har altid været omkostningstung, men alle udvalg i foreningen har været inde i en sparefase og IT-udvalget er bestemt et af dem, som vi skal kigge på i fremtiden. Dog er dette års regnskab belastet af, at vi har investeret i en ny hjemmeside, som vi forventer oppe at køre indenfor en kortere periode. Spgs. Har man kigget på at man som familiehustand kun kan få tilsendt 1 stk. Brølet? Svar: Det kan man allerede godt. Man ringer eller skriver til kontoret og framelder dette. Vi har også tidligere opfordret folk til dette. årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af salen. Kassereren fremlagde budgettet for 2014, hvilket også blev godkendt af salen. Der stemmes om regnskabet kan godkendes. Budgettet blev fremlagt af kassereren for salen. 
Der var ingen spørgsmål til budgettet.   4.   Indkomne forslag Der var et enkelt forslag, som bestyrelsen selv havde fremsat på opfordring af sidste års generalforsamling. Dette drejede sig om vedtægtsændring af punkt 10 i foreningens vedtægter. 
Nuværende ordlyd:
10. Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling. For at foreningen kan ophæves kræves det at 2/3 af medlemmerne stemmer for en ophævelse af foreningen. Ved ophævelsen tildeles foreningens midler ligeligt til B1903’s og KB’s ungdomsafdelinger.