Referat af Generalforsamling

Generalforsamling 27. Mar 2012

 

Vi beklager forsinkelsen. Her følger referatet:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2011 v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor
 
Næstformand: Jonatan Folkver – Modtager ikke genvalg
Kasserer: Ronni Jeppesen – Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Morten Veirup – Modtager ikke genvalg
Suppleant: Benjamin Nørgaard – Modtager ikke genvalg
Suppleant: Elisabeth Bedsted – Modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Natasja Johansen – Modtager ikke genvalg
Formand: Michael Patuel – Modtager ikke genvalg
 
6. Eventuelt
7. Fremtidsplaner
 
 
1.Valg af dirigent
Anders Larsen blev fremstillet af bestyrelsen, og af salen valgt som dirigent, i øvrigt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Han oplyste at der var fremmødt 38 stemmeberettigede medlemmer og at disse havde medbragt 28 fuldmagter. Derfor i alt 66 stemmer.
 
2.årsberetning
Formanden kom i sin beretning ind på de større sportslige begivenheder der gennem året har været i FCK. Efter beretningen var der kommentarer og spørgsmål fra salen.
 
Sp. fra salen: Hvorfor er der så mange bestyrelsesmedlemmer som ikke stiller op igen?
Sv.: De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker genvalg gav udtryk for at posten har været for tidskrævende. Ronni Jeppesen ønsker dog at være en del af den nye bestyrelse.
 
Sp. Fra salen: Hvorfor gik Michael Patuel af i utide?
Sv.. I slutningen af 2011 fandt kasseren og kontoret en række uoverensstemmelser i i foreningens økonomi. Sagen blev undersøgt til bunds og man fandt ud af at formanden Michael Patuel havde begået bedrageri med foreningens fakturasystem. Michael Patuel har vedkendt sig bedrageri i omegnen af kr. 77.000. Sagen er overdraget til politiet.
 
 
Sp. Fra salen: Havde I kendskab til at han tidligere har haft rod i regnskabsaflægninger til foreningen inden han trådte han til som formand?
Sv.: Ja. Men man havde det indtryk at de sager var løst.
 
 
 
årsberetningen blev enstemmigt godkendt af salen.
 
 
3.Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2011 v/kassereren.
Der forelå grundet den verserende bedrageri sag ikke et færdigt regnskab for 2011. Kasseren oplyste at den eksterne revisor har tilkendegivet at der forventes et positivt resultat for 2011. Det blev derfor foreslået at regnskabet bliver fremlagt af den nye bestyrelse ved indkaldelse af ekstraordinær GF. Denne indkaldelse vil ske ved næste udsendelse af Brølet, 5-6 uger efter sæsonen er slut grundet produktionstid af Brølet.
Dette blev i salen enstemmigt vedtaget.
 
4.Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
 
 
5.Valg til bestyrelsen
 
Valg af formand for et år:
Efter skriftlig afstemning. Lars Thor blev valgt med 37 stemmer. Henrik Månsson fik 26. 3 blanke stemmer.
 
Valg af næstformand for 2 år:
Andreas Jensen valgt. Ingen modkandidater.
 
Valg af kasserer:
Ronni Jeppesen valgt. Ingen modkandidater.
 
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:
Katinka Riess Knudsen valgt. Ingen modkandidater.
 
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
Mikkel Faartoft valgt. Ingen modkandidater
 
Valg af 2 suppleanter for et år:
Efter skriftlig afstemning. Nicolai Grzeskowitz fik 24 stemmer. Casper Bellincampi fik 47 stemmer. Sascha Fokdahl fik 51 stemmer.
 
Valg af Intern revisor:                                            
Mads Nielsen blev valgt uden modkandidater.
 

6. Eventuelt
 
Sp. Fra salen: Det bør diskuteres om Michael Patuel skal eksluderes fra FCKFC på livstid og fra FC Københavns kampe.
Sv.:. Den beslutning er allerede taget af den forhenværende bestyrelse. MP er eksluderet af FCKFC og FC København er blevet orienteret om dette og derfor er det op til dem at beslutte om han skal eksluderes fra kampene.
 
Sp. Fra salen: Har man bestyrelsens side overvejet at honorere formandsposten?
Sv.: Det bliver ikke aktuelt. Pengene skal bruges på foreningens medlemmer.
 
 
 
7. Fremtidsplaner
Den nye bestyrelse har efter GF fremlagt egen præsentation af fremtidsplaner. Den kan læses her:
http://fckfc.dk/default.aspx?ID=2901&PID=8803&NewsId=935
 
 
 
Omkring kl. 22:30 sluttede generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.
 
FCKFC ønsker den nye bestyrelse held og lykke med det fremtidige arbejde.