Ordinær generalforsamling i FCKFC 2013

Generalforsamling 22. Apr 2013

Referat...

Referat   Dagsorden   1.         Valg af dirigent   2.         årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden   3.         Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2010 v/kassereren   4.         Indkomne forslag   5.         Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor og suppleanter
          - Formand for to år                                         Lars Thor Jensen - Modtager genvalg
          - Bestyrelsesmedlem for to år                        Mikkel Faartoft – Modtager genvalg           - Suppleant for et år                                       Casper Bellincampi – Modtager genvalg           - Suppleant for et år                                       Sascha Fokdahl – Modtager genvalg
          - Valg af intern revisor for et år                       Mads Nielsen – Modtager genvalg                     Desuden bestyrelsesmedlem             - Næstformand                                               Andreas Jensen – Ikke på valg           - Kasserer                                                       Ronni Jeppesen – Ikke på valg           - Bestyrelsesmedlem                                     Katinka Riess Knudsen – Ikke på valg   6.         Eventuelt   7.         Fremtidsplaner                           1.       Ivar G. Petersen meldte sig, og blev af salen valgt som dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Han oplyste at der var fremmødt 31 stemmeberettigede medlemmer og at disse havde medbragt 27 fuldmagter. I alt 58 stemmer.   2.       årsberetning 2012 har været et travlt år for foreningen og den nye bestyrelse:   Ballade i Aalborg og efterfølgende mediestorm mod fodboldfans, boykot (eller ikke boykot af) af derbyet i april 2012, et halv lunkent forhold til klubledelsen, konflikten mellem S12 og klubben og ikke mindst sagen mod den forhenværende formand, er blot nogle af de opgaver vi stod overfor i foråret 2012. På banen var tingene heller ikke bedre. Et forspring på 4 point blev sat over styr, og hvad der kunne have endt med klubbens 10. Mesterskab blev en fæl fuser, der som bekendt endte med at sende mesterskab, og dermed også direkte Champions League deltagelse, til FC Nordsjælland. Det betød at vi skulle igennem kvalifikationen til Champions League og det endte som bekendt med et exit, og dermed Europa League, hvilket også satte sine spor i forhold til foreningens almene økonomi, da Champions League alt andet lige er mere interessant at følge.   Efteråret bød på nye ansigter i klubben, ikke mindst i form af den nye mand i trænersædet, Ariel Jacobs. Et skifte der umiddelbart gjorde god, da vi i skrivende stund fører ligaen, og er på vej mod det 10. mesterskab.   Foråret/efterår 2012:   Men i grove træk har vi i bestyrelsen arbejdet med følgende:   -          Været ”politisk” aktive i forbindelse med justitsministeren udspil omkring en national handlings omkring håndtering af urolige fodboldfans. -          Arbejdet for en ophævelse af restriktioner i forbindelse med derby. Noget der blev effektueret ved derby’et i Parken i oktober og den efterfølgende pokalkamp i Brøndby, samt samarbejde med FCK om Oktober-fest arrangementet i forbindelse med førstnævnte kamp. -           Aktiv part i, at Sektion 12 i dag har en hel tribune og er blevet en integreret del af FCK. -          Styrket forholdet mellem fanklub, fans og klubledelse, hvilket resulterede i ”Det Nye Fansamarbejde”. -          Medvirkende til forbedring af sortimentet i Parkens boder, hvilket vi nu ser resultaterne af. -          Inde over beslutningen om at ansætte en SLO i FCK.   Ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle frivillige, samt kontoret, som alle har gjort en fantastisk indsats det sidste års tid.   Der var ingen spørgsmål fra salen vedr. årsberetningen.   årsberetningen blev enstemmigt godkendt af salen.     3.       Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2012 v/kassereren. Kassereren kunne berette at regnskabet viste et underskud på 58.608 kr.   Turudvalget og Brølet findes direkte i resultatopgørelsen derfor figurerer de ikke under udvalg.   årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af salen.   Budgettet blev fremlagt af kassereren.   Sp. Fra salen: Burde kontingentindtægterne ikke være højere, når vi nu forhåbentligt kan se frem til deltagelse i CL, som gerne skulle øge medlemsantallet? Sv.: Vi har valgt at budgettere med næsten uændrede kontingentindtægter. Dette fordi vi mener at selvom deltagelse i CL vil øge medlemsantallet i den periode, så falder tallet resten af året.   4.       Indkomne forslag – der var på dagen 2 indkomne forslag  

  1. Stillet af foreningens kasserer Ronni Jeppesen, medlem nr. 1040

  § 6B. nuværende: b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post.   ønskes ændret til:   § 6B: b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post. Indkaldelse pr. e-mail er at regne som indkaldelse pr. post.   Ronni motiverede for sit forslag, som blev enstemmigt vedtaget.    

  1. Stillet af foreningens kasserer Ronni Jeppesen, medlem nr. 1040

  § 10. nuværende: Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver et 2/3 flertal. Ved ophævelse tildeles foreningens midler ligeligt til B1903's og KB's ungdomsafdelinger.                 ønskes ændret til:   § 10. Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling. For at foreningen kan ophæves kræves det at 2/3 af medlemmerne stemmer for en ophævelse af foreningen. Ved ophævelse tildeles foreningens midler ligeligt til B1903's og KB's ungdomsafdelinger.   Ronni motiverede for sit forslag, som efter nogle kommentarer om formuleringen blev enstemmigt vedtaget, med ønsket om en bedre formulering til næste år..     5.       Valg til bestyrelsen -       Valg af formand for to år                                      Lars Thor Jensen blev valgt uden modkandidater. -       Valg af bestyrelsesmedlem for to år                      Mikkel Faartoft blev valgt uden modkandidater. -       Da bestyrelsesmedlem Katinka Riess forlader sin post før tid for at tiltræde som elev på FCKFCs kontor, blev 1. suppleant Casper Bellincampi stemt ind og overtog posten uden modkandidater. -       Valg af 1. Suppleant for et år                                Sascha Fokdahl blev valgt uden modkandidater.   -       Valg til 2. suppleant for et år                                 Bestyrelsen opstillede Christian Hochstrasser som blev valgt uden modkandidater.   -       Valg af Intern revisor                                            Mads Nielsen blev valgt uden modkandidater.         6. Evt.   Bestyrelsen informerede generalforsamlingen om status på sagen mod tidligere formand Michael Patuel. Michael Patuel har til Københavns Politi erkendt at have stjålet 78.000 kr. Det blev berettet at sagen kommer for retten den 25. april, hvor vi håber at kunne gøre krav på de penge han har erkendt at have stjålet. FCKFC er af Københavns Politi blevet opfordret til at nedsætte det oprindelige krav på 110.000 kr., og udelukkende gøre krav på det erkendte, da dette vil styrke FCKFCs sag mod Michael Patuel.   Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen opfordret medlemmerne til at tage stilling til, om det er fordelagtigt for FCKFC at gå tilbage til det gamle logo igen.   Sp. Fra salen: Er det korrekt at FCKFC i sin tid, blev bedt om af klubben at ændre logo? Sv.: Ja, det er korrekt, men der er kommet nye mennesker i FCK’s ledelse, så vi tillader os at tro at såfremt vi skifter tilbage til det gamle logo, vil vi ikke blive bedt om at skifte igen.   Sp. Fra salen: Hvordan kan vi sikre os at klubben ikke igen vil bede os skifte logo? Sv.: Brugen af logoet vil blive inkorporeret i samarbejdsaftalen. Vi kan derfor aldrig være 100 % sikre, men så længe samarbejdsaftalen gælder, er vi sikret.   Sp.: Er der et økonomisk tab i forbindelse med endnu en ændring af logoet? Sv.: Selvfølgelig vil det koste noget at skifte brevpapir, medlemskort o.s.v. Såfremt vi vælger at skifte logo, vil det blive en løbende proces, så forbrugsvarerne vil blive udskiftet efterhånden som vi løber tør. Her indskyder SLO Daniell Askholm at klubben ikke ønsker andet end at samarbejde med FCKFC. Han fremhæver i den forbindelse den synergieffekt ensartede logoer vil give, og ser ingen grund til skepsis, da FCKFC og FCK i sidste ende ønsker det samme for fans’ne.   Sp.: Er det muligt at sikre brugen af logoet for eksempelvis de næste 10 år? Sv.: Nej, dette vil ikke være muligt, da vi kan risikere udskiftning i ledelsen hos FCK, og derfor bliver samarbejdsaftalen genforhandlet på årsbasis. Det er forståeligt nok at der er skepsis over for klubben, men bestyrelsen føler at klubben er til at stole på, og samarbejdsaftalen er skabt ud fra gensidig loyalitet og tillid overfor hinanden.   Sp.: Er det muligt at søge om Copyright på det gamle logo? Sv.: Så længe FCK’s logo indgår som en del af vores logo, vil det ikke være muligt at søge om Copyright.         7.       Fremtidsplaner I forlængelse af generalforsamlingen, og efter genvalg til den siddende bestyrelse, valgte den informere generalforsamlingen om deres kommende planer. Med foreningens økonomi in mente, er der en del punkter de gerne vil arbejde med for, at FCKFC fortsat kan lave og finansiere de flotte tifo’er man har set de seneste år, sende folk af sted på udebaneture til overkommelige priser, samt lave diverse arrangementer for foreningens medlemmer.   Derfor vil bestyrelsen bl.a. gerne forsøge at: -          Få flere medlemmer (og også gerne flere frivillige), samt fastholde eksisterende. -          øge synligheden af foreningen og dens virke. -          Fortsætte og udvikle det positive samarbejde der er med klubben. -          Indgå nye samarbejder til gavn for foreningen og dens medlemmer.     Sp.: Er der en forklaring på hvorfor medlemmerne forsvinder fra FCKFC? Sv.: Mange glemmer at ændre adresse ved flytning, og dette betyder at de ikke modtager deres opkrævninger, og dermed bliver udmeldt når vi ikke modtager betalingen. Især vores TEEN medlemmer melder sig aktivt ud, bl.a. fordi de mister interessen, plus at der simpelthen ikke er mok fordele for dem. Det er dog et vigtigt område for bestyrelsen at arbejde for netop flere fordele for TEEN medlemmerne. SLO Daniell Askholm løftede herefter sløret for et kommende TEEN afsnit på Nedre C, som vil blive lanceret i nært samarbejde med FCKFC.   Sp. : Har i forsøgt at kontakte de medlemmer hvis post i får retur? Sv.: Ja vi kontakter så vidt muligt alle. Det kræver dog at vi har mailadresse eller telefonnummer registreret i databasen.   Sp.: Kan det ikke tænkes at medlemmerne også melder sig ud grundet dårligere udebaneture? Sv.: Vi bestræber os på at FCKFC arrangerer så mange udebaneture som muligt, men ofte har vi svært ved at fylde en bus. Derfor må vi tilbyde at dem der har købt billet hos os, kan køre med S12 i stedet.   Sp.: Er dette en optimal løsning, når mange vælger FCKFCs ture fra af frygt for at blive flyttet over i S12s busser, som ikke kan tilbyde de samme forhold som FCKFC kan, i forhold til ikke ryger bus og guider uddannet i førstehjælp og konflikthåndtering? Sv.: Selvfølgelig vil vi helst sende vore egne busser af sted hver gang, men da dette ikke er økonomisk muligt, vælger vi dette frem for at aflyse helt. Vi mener det er vigtigere at tilbyde folk en mulighed for at komme af sted, på den ene eller den anden måde. Det skal også nævnes at vi sender vores uddannede guider med på S12s busser, hver gang vi sender folk med disse. Vi kan ikke bestemme rygereglerne i S12s busser, men hvis de kører med dobbeltdækker bus sørger de for at den ene etage er røgfri. Alt i alt forsøger både vi og S12 at få disse ture til i så vidt omfang som muligt, at ligne FCKFCs egne ture, for de af vores medlemmer der deltager.   På generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe som vil se nærmere på FCKFCs busture. Denne gruppe indeholder dels kunder, guider og en repræsentant fra både FCKFC og S12.       Omkring kl. 22.15 sluttede generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.