Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 16. Dec 2008

 

Nyt fra formanden

Formanden har fået nyt telefonnummer til presseformål. Henvendelser fra presse viderestilles hertil: 50 67 51 60

 

Nyt fra kasseren

Et umiddelbart estimat af regnskabet for resten af året blev fremlagt. Det inkluderede kun udgiftsiden, da der mangler nogle generelle informationer om indtægtssiden. Udgiftssiden indeholder løn til kontor og ungarbejder for resten af året, samt udgivelsen af Brølet og de udgifter i den forbindelse. Der mangler tal på kontingenter, tifo indsamling, creperulle salg, mv. Derfor afventes en udmelding om det samlede resultat til alle tal kendes.

Det påtænkes at lave et estimeret budget for 2009 inden årets udgang. Ligeledes en 100 % afklaring af fanklubbens aktiviteter i 2008. Dette påtænkes færdiggjort inden d. 15. december. Dette vil være status for 2008 og budget for 2009. Tidligere kasserer for fanklubben vil blive kontaktet i den henseende.

 

Det estimerede budget vil være mere konservativt. Der påregnes et medlemsfald på 1.000 medlemmer, hvilket vil ligge til grund for den økonomiske base kontingenterne giver. Vi ser dette som et fornuftigt skridt til at sikre at fanklubbens aktiviteter kan løbe rundt, og ikke resultere i fremtidige udslagsgivende budgetoverskridelser.

Der vil blive afsat en dag til at gennemgå hele fanklubbens økonomi og lave et klart budget.

Det blev forslået at bruge mere energi på at inddrive kontingenter. Det handler ikke om at banke på døre, men at give en klarere information om hvilke muligheder man har for at betale kontingent.
Dvs. mere information om PBS indbetaling. Randi og kassereren vil bruge tid på at afklare muligheder indenfor dette. Der er dog begrænsninger. Registerloven sætter begrænsninger på hvad vi kan få af informationer. Hvem betaler via PBS og hvem gør ikke er blandt andet en af de ting vi ike må. Eneste mulighed for at informere om mulighed er via mail eller brev, hvor man kan gøre opmærksom på at det er en god íde at tilmelde sig PBS.
PBS har dog også den begrænsning at hvis der ikke er penge på kontoen, bliver der ikke overført, samtidig kan man slette PBS aftalen igen uden videre.

Michael Kruuse efterspurgte udtræk af hvornår medlemmer betaler. Dette gælder både 1. gangs betalere og folk der betaler på baggrund af en rykker, såfremt denne information er tilgængelig.
Det er interessant at undersøge hvornår medlemmer betaler så vi bedre kan estimere vores økonomi. Michael har baggrund i mønstergenkendelse og signal behandling, så han vil gerne påtage sig opgaven at udsøge mønstre i den måde folk betaler på, såfremt data bliver gjort tilgængeligt.
Bestyrelsen er enig.

Nyt fra kontoret

Nord Adverticing har solgt 4 reklamer til næste Brøl. Nogle af annoncørerne vil gerne købe bannere til sidelinien og efterspurgte om dette var muligt. Det var bestyrelsens holdning at dette burde være muligt, men at vi gerne ville undersøge hvad den gængse pris er for bannerreklamer på hjemmesiden/r. Dette undersøger Patuel.
Som led i en aftale med Nord Adverticing, vil eventuelle salg af banner reklamer blive afregnet i henhold til den aftale.

Pt. er sidelinien kun relevant, men hovedsiden fckfc.dk kan også blive inddraget. Derfor vil Patuel også undersøge mulighederne for en samlet pakke.

 

Sidsel efterspurgte at alle mails fra bestyrelsen blev CC'et til hende, da kontor@fckfc.dk er Randi's mail. Derfor får hun ikke den korrespondance der også er relevant for hende. Dette var der enighed om, og selvfølgelig ærgrelse, da enkelte mails som også er relevant for hende aldrig er kommet hende for øre. Derfor bliver alt korrespondance også CC'et til sidsel.vest@fckfc.dk

 

Der blev efterspurgt om der skal være en julearrangement for de frivillige. Om der skulle blive gjort noget ud af det. Det er kutyme at der afholdes en afsluttende begivenhed, og det var bestyrelsens holdning at det burde vil holde fast i, men der behøves ikke at blive gjort så meget ved det. Typisk er det et fåtal der møder op. Alligevel bør der være noget, og det blev anbefalet at sætte et tidspunkt hvor folk kunne komme forbi og få en øl eller to, samt nogle julegodter. Allan noterede for kontoret at såfremt man ønskede det, kunne han sikkert få sponsoreret noget spiseligt.
Men kontoret vil invitere til dette arrangement for de frivillige.

 

Møde med stemningstribune

Repræsentanter for bestyrelsen havde et stille og roligt møde, hvor indholdet i mere deltaljeret er sendt til intern informering i bestyrelsen. Mødet blev dog vendt på dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens repræsentanter gik fra mødet med en god fornemmelse og forhåbning om et konstruktivt samarbejde. Det blev dog gjort meget klart at et samarbejde sker på fanklubbens præmisser og ingen andres.

 

Det indebærer blandt andet:

Hvis man er indstillet på samarbejde, gælder der en række retningslinier. Disse er i færd med at blive formuleret af formanden. De vil dog indeholde noget af følgende.

Ved et samarbejde indgår man en aftale med rene linier. Man indgår en gentlemen agreement. Det betyder at hvis man laver ged i den, kan vi som fanklub ikke stå inde for at der fra stemningsfolket bliver sagt at man er en del af en fankultur, hvis de laver ballade.
Det blev nævnt af stemningstribunens repræsentanter at der efter Brøndby er indført en højere grad af intern oprydning. Vi kan som fanklub ikke gøre så meget andet i forlængelse af dette. Vi kan kun tage dem på ordet at det sker.

Ved et samarbejde gælder også at alle gældende ordensregler og aftaler overholdes. Vi har mødt talrige eksempler på at dette ikke er overholdt.

Et unavngivent eksempel har resulteret i udsmidning af udstyr og stof efter anvendelse i fanklubbens lokaler og kælder faciliteter. I forbindelse med dette eksempel, blev fanklubbens lokaler anvendt op mod en hverdag, hvor Parkens personale vil skulle benytte området til deres aktiviteter.
Materialet skulle fjernes, da det hindrede deres arbejde. Dette blev efter flere forsøg på kontakt ikke gjort af de ansvarlige. Derfor valgte Parkens personale at bortskaffe materialet.

Fanklubben selv vil se sig nødsaget til sådanne handlinger, såfremt ordensreglerne ikke følges. Ikke kun Parkens personale. Parken er et arbejdsområde, og der ligger nogle klare retningslinier for hvad man må og hvad man ikke må.

Disse vil for fremtiden i højere grad blive håndhævet. Der vil være tale om de samme regler som gælder alle andre.

Alt tifo arbejde der ønskes foretaget udenfor FCKFC regi, skal foregå indenfor kontorets åbningstid såfremt fanklubbens lokaler ønskes anvendt. Samtidig må der under ingen omstændigheder blive malet i fanklubbens nuværende lokaler.

Omkring selve mødet med stemningstribunen, var meldingen at man ville se tiden an op til d. 1. marts fra deres side. Derfor er det også blevet en deadline for et samarbejde hvor dialog søges oprettet.
De havde håbet på en mere mild løsning i form af mere dialog og mere kvalificerede vagter efter hændelserne i Brøndby. Det blev gjort opmærksom fra bestyrelsens side til det møde at klubben havde søgt dialogen i 2-3 år uden det havde hjulpet, hvilket havde ledt til at de måtte tage dette drastiske tiltag, og det kunne de også se logikken i.
Samtidig havde de bekymring om hvem der havde adgang til oplysningerne. Der kunne være vagter der nærede nag til nogen på stemningstribunen, og udtrække informationer om bopæl mv.
Bestyrelsen er bekendt med systemet, og kan gøre opmærksom på at ingen i forbindelse med kampene har adgang til personfølsomme oplysninger. Den skærm som er på skanningsapparaturet viser kun information om kortet er godkendt eller ej, og ikke-godkendt betyder ikke nødvendigvis man har gjort noget, men at kortet ikke er blevet læst korrekt.

Sagen omkring et ødelagt banner til den pågældende kamp i Brøndby blev vendt med undren til følge da man fra stemningstribunens side troede den sag var lukket. Det blev bekendtgjort at da der er tale om en ny bestyrelse, måtte vi få 100 % klarhed omkring hændelsesforløbet. Efter dialog på det pågældende møde og ved dette bestyrelsesmøde er sagen dog lukket fra denne bestyrelses side, da det var bestyrelsens holdning at en pågældende sag ikke ville gå på enkeltpersonen der lånte banneret, men de folk der rent faktisk tændte lysene.
Samtidig er der en risiko for at bannere går i stykker. Fanklubben skal dog være mere forsigtig med at låne ting ud igen.

På trods, har bestyrelsen en forhåbning om at der er muligheder. Fraktioner som Torcida har vist sig som gode eksempler. Repræsenterede på FCKFC ture et par gange, samt yder en god stemning.
Generelt bidrager stemningsfolket med meget til udebaneture. Og dette er prisværdigt.

Allan og Patuel ønsker dog bekendtgjort at de er uenige i bestyrelsens beslutning om at søge samarbejde, men accepterer beslutningen. Holdningen er at når man ødelægger fanklubbens ejendom/faciliteter mv., bør man ikke søge samarbejdet med dem. De har mange gange vist sig uegnet til på ordentlig vis at håndtere de muligheder de har fået udstukket.

Som respons blev det dog nævnt af den øvrige bestyrelse at ved gentagelser, falder hammeren hårdt og kontakt. Samtidig var holdningen fra formanden at vi ikke kan leve på et øje for et øje. Vi bør få den tribune med os FOR klubben, ikke imod.
Vi vil have dem ind hvor vi ved hvor vi har dem. Dertil har vi blandt andet også teen udvalget.

Formanden udbedte fra kontoret at undersøge forsikringsmulighederne for bannere, mobiltelefoner mv. afledt af diskussionen om det ødelagte banner. Det kan godt være det ikke kan svare sig at forsikre, men det ville være det værd at undersøge det.

Øvrige kommentarer til stemningstribune/orden mv.:

Det er bestyrelsens holdning at såfremt noget relaterende til tifoarbejde ikke er godkendt eller bekendtgjort af Peter Konge, Tifo formand, er det ikke FCKFC relateret. Dette var afledt af en diskussion af hvor folk der ville ønske at lave tifo ellers kan lave det.
Kontoret nævnte KB hallen som en mulighed, men der skal det bekendtgøres at såfremt det ikke er Peter Konge der kontakter og siger det er FCKFC tifo, så er det ikke FCKFC. Hvordan øvrige tager kontakt er helt op til dem, men det skal bekendtgøres at kun såfremt tifo formanden informerer, er det FCKFC, ellers ikke.

Dernæst blev der diskuteret at nøgler under ingen omstændigheder må udleveres til andre. Det er en personlig nøgle, og såfremt det kommer bestyrelse eller kontor for øre at dette er sket, kan denne blive inddraget.

Samtidig har rengøringen muligvis ubevidst sikret nogle unødig adgang i fanklubbens lokaler. Dette skal de gøres opmærksom på ikke skal forekomme.
Fra nu af, ingen kommer op i fanklubben og laver noget.

 

FCK

Der vil blive nedsat dage til dialog med klubben. Der påtænkes 2-3 planlagte møder.

 

Økonomi 2009

Sponsorudvalget som bestyrelsen gerne vil nedsætte skal sættes i gang, og Heinz har bedt om lov til at sætte det i gang. Bestyrelsen er enig. Retningslinierne for udvalget skal i den forbindelse også udformes. Omstændigheder og datoer for budget 2009 kan aflæses af kassererens beretning.

 

IT Udvalget

IT udvalget blev taget som et punkt fordi et bestyrelsesmedlem undrede sig over hvorfor de ikke var repræsenteret ved SU mødet når nu de sagde de ville møde op. Forklaringen lå dels i at den/de personer der ville møde op, mødte på et tidspunkt hvor der ikke var nogen til at lukke op, hvorfor man valgte at gå hjem igen.

Dette var selvfølgelig beklageligt.

 

Opfølgning på SU møde

Der blev diskuteret adgang til fanklubbens lokaler til SU mødet. Det afstedkommer at bestyrelsen har besluttet at der skal foretages en omskiftning af nøgler inden jul. Parkens nøglesmed anvendes i den forbindelse.

En sag om en fødselsdag i DUL regi hvor den daværende formand gik over hovedet på Løvemor for DUL udvalget blev taget op til bestyrelsesmødet på baggrund af diskussion på SU møde.
Det blev besluttet at alle sager hvor kontoret er første led, bliver varetaget af dem. Såfremt det ikke kan afklares af kontoret, varetages det af udvalgenes egen formand. Såfremt kontakt stilles til bestyrelsen uden om kontor og/udvalg, viderestilles sagerne ALTID til udvalgene.
Bestyrelsen er KUN sidste instans.

Generelt mente bestyrelsen at det var et fint møde, på trods af kun repræsentation af 3-4 udvalg.

Et emne der ikke blev vendt på SU mødet var foreningsloven og udskænkning af øl. Det blev diskuteret hvordan vi sikrede os at folk ved det er den lov vi går ud fra. Der var svaret at det skal fremgå af hjemmesiden, at vi på busture og andre sammenhæng følger foreningsloven.

 

Målsætning og profilering

Til sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsopgave der hed at finde frem til fanklubbens målsætning og hvordan vi skal profilere os selv i 2009. Dertil er kommet spørgeskemaundersøgelsen der har vist sig mere indholdsrig end først antaget. Samlet forefindes der godt 260 siders dokumentation for den undersøgelse der skal bearbejdes.

I forlængelse af denne bearbejdning, vil bestyrelsen kunne sætte sig ned og påbegynde opgaven.

Evt.

Formanden nævnte at han var harm over en artikel i et dansk medie som fortalte at ”FCK fans” havde været oppe at slås med ”AGF fans”. Han ville gerne have hjemmel til at bekendtgøre i en offentlig udmelding at det IKKE er FCK fans.
Ligeledes efterspurgte formanden muligheden for en fællesudmelding mellem fanklubber om sådanne udmeldinger når sådanne situationer forekommer.

Bestyrelsen var enig, og dette vil blive taget med DFF.

Roldhave havde været i kontakt med Nikon og ville høre om han kunne tilbyde bannerplads på hjemmesiden, mv. Blandt andet eksponering i Parken. Selve eksponeringen i Parken måtte de selv tage med Parken, da vi ikke bestemmer over kommercielle produkters eksponering der. Samtidig forefindes en sponsor i Parken der muligvis ville være i modstrid med et samarbejde med Nikon.
Pt. vil hjemmesiden kun være relevant.

Målsætning og spørgeskemaundersøgelse 2009 møde. Profilering i 2009.

Fanklubboden vil bestyrelsen kæmpe for at få op at stå til foråret.

I DFF regi fratræder Ronni Abergeil næste år. Det er dog FCKFC's holdning at vi stadig vil gøre os gældende. Dertil overvejer Michael Kruuse at opstille til bestyrelsen for DFF. Dette blev bekendtgjort til bestyrelsesmødet, og der var enighed om kandidaturet såfremt det blev relevant.

 

Næste møde

14. januar 2009 kl. 18.30