Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 27. Nov 2008

 

Nyt fra formanden

Formanden havde været i løvetimen, hvor der blev stillet spørgsmål til løst og fast. Der blev stillet mange ledende spørgsmål, men formandens primære kommentar var at bestyrelsen lige var valgt, at der var bestyrelsesmøde onsdag (Interview blev foretaget tirsdag). Derfor ville det have været mere nærliggende med et interview torsdag.
Der blev samtidig noteret at der ikke ville komme store udmeldelser det næste stykke tid.

Formanden vendte en idé omkring en spørgetime i løvetimen eller alternativt besvarelse af online spørgsmål på kontoret via chat.

 

Sidelinien er ikke det primære forum til respons, da denne er meget spørgende. Derfor henstilles til at ting generelt tages med ro. Man bør ikke forvente non stop respons mv.

Vi fastholder at kontoret er mere med på bestyrelsesmøderne. At de inddrages mere i mødeplanlægningen.

De er samtidig også en uvildig part til formidling af hændelser på bestyrelsesmøderne. De er samtidig fanklubbens ansigtet udadtil i mange situationer.

Kontoret er villige til at indgå i en højere grad i mødeplanlægningen og deltagelsen, samtidig med at der kan opstå et mere glidende informationsflow. Dog med option om at gå såfremt deltagelse ikke er relevant.

 

Formanden ser bestyrelsen som en ”voksen” bestyrelsen. Man bør være klar omkring sine holdninger til sine medbestyrelsesmedlemmer, og det anbefales at det skulle frem til dette møde.

Folk har hørt noget, uden at have et rigtigt indblik i hvad der sker. Bagtalelse er forekommet og det bør ikke forekomme. Derfor skal man komme til personen direkte og ikke tale bag personen.

Vedtægterne skal følges mere stringent. Bestyrelsen bør samtidig også være saglig.

 

Nyt fra kasseren

Intet nyt fra kasseren

 

Nyt fra kontoret

Randi aftaler møde med kasserer om økonomisk møde

 

Der bliver ryddet op i 100% København ordningen og bestyrelsen fik fremvist en opdateret liste.

 

Erfaringsdannelse fra gammel bestyrelse/forslag

Dette punkt blev løbende taget under de øvrige punkter og afspejlede meget godt den nye bestyrelses tanker og idéer.

 

Ansvarsområder

Ansvarsområder ift. div. udvalg:

En forudgående kommentar:
Man skal svare, trække på, og hjælpe lokalafdelingerne. De er en uudnyttet ressource. Der er kræfter at trække på. Hvad rør sig i deres lokalsamfund og er der noget vi kan gøre for dem.
Status på lokalafdelingerne er ukendt. 

Der er ikke noget lokalafdelingsforum. Det bør der være. Det vil trods alt give lokalafdelingerne større mulighed for at dele erfaringer, planlægge fællesarrangementer, mv.

 

Den tidligere bestyrelse foreslog en første mand og en suppleant til alle ansvarsområder. Dette er den nye bestyrelse enig.

 

Kontoret/Personalesager
Formand og kasserer

 

100% København
Patuel, Sidsel

 

Spørgeskemaundersøgelse
Kruuse, Sidsel

 

Logokonkurrencen
Der skal følges op.
Patuel tager den. Heinz kontakter Hartvig om PC logoer.

 

Spillerkontakt
Kontor

 

Fodboldmobning
Sidsel/DUL

 

Proceduremappe
Samarbejdsudvalgsmøde -> muligvis seminar

 

Stemningsafsnit på C -> Skal undersøges om det hører under teenudvalg
Brokke

 

Blog/hjemmeside/Web
Roller

 

DFF
Kruuse

 

Referater
Kruuse

Boden
Henrik -> Snak med kontakt til Malene/Leif Bjørn med katinka

 

Brølet
Hvad skal bestyrelsen komme med. Koordinationsopgave op til deadline
Alle i bestyrelsen

 

Kontakt til udvalgene:

IT udvalget: roller
DUL: henrik
Stemningsudvalg: brokke
Turudvalg: heinz
Tifoudvalg: allan
Arrangementsudvalg: patuel
Teenudvalget: brokke
Lokalafdelinger: kruuse

Presseansvarlig:
Sidelinien er ikke et forum hvorpå man skal deltage i alle diskussioner. Brug spørgsmål til FCKFC samt det frivillige forum.

Den presseansvarlige skal vide hvad han skal sige og hvad han ikke skal sige. Formanden bliver indstillet som presseansvarlig. Det bør være formanden, da han er ansigtet udadtil. Dette blev vedtaget.

Formanden vil dog gerne have tildelt en telefon ifm. pressekontakt. Det vil være kontaktnummeret. Så kan telefonen viderestilles eller afleveres til anden kontaktperson ifm. fravær eller ferie. Dette undersøges med CBS.

 

Man svarer aldrig direkte til journalister. Man vender tilbage. Dette gøres for at afklare intentionen med artiklen, samt cleare respons med den resterende bestyrelse.

 

Kontakt til FCK
Kontoret formidler kontakten til klubben. Selve møder med klubben bør være repræsenteret af mindst 2 fra bestyrelsen. Formanden vil gerne påtage sig hvervet sammen med næstformanden. Der skal dog være plads til prioriteter og tid, hvad er vigtigheden af mødet. Man bør dog prioriterere kontinuitet. Dog, hvis et bestyrelsesmedlem med en specialopgave eller specialviden vil være mere fordelagtig at tage med til mødet, vil dette være tilfældet.

Hvis der ikke er nogen der kan, henstilles der til at mødet aflyses. Der skal min. 2 mand af sted.

 

Kontakt til Nedre B
Brokke indstilles som kontaktperson til nedre B. Der skal blødes op, da der er mange kræfter at trække på.

 

Handlingsplan/målsætning for FCKFC

Nogle af ting der blev vendt på bestyrelsesmødet var igen spørgetimen, chat mv. Dernæst en mere fast mødestruktur. Det blev besluttet at udgangspunktet for bestyrelsesmøder vil være sidste onsdag i måneden kl. 19. Folk vil kunne sende ting ind til behandling til bestyrelsesmøder og referater bliver lagt op med svar. Referaterne bør ligges op den efterfølgende mandag.

Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen skal gennemgås.

 

er var en diskussion om frekvens af møder for samarbejdsudvalget. En dato for næste møde blev sat til onsdag d. 19. november. Der ville frekvensen blive vendt med udvalget.

Der bør være mere gang i den på udebaneture. Det er dog op til tur udvalg, men det opfordres fra bestyrelsen at events, mv. tages mere i anvendelse. Der blev spurgt på sidelinien om der ville komme en ungdomsrabat. Det er selvfølgelig en mulighed der bør undersøges.

Det er et ønske fra bestyrelsen at nedsætte et sponsorudvalg. Det blev foreslået at det blev et kombineret økonomiudvalg der ville finde midler der kan båndlægges som en særpulje, således at fanklubben har et råderum til ekstraordinære situationer.

Råderet i forhold til økonomiudvalg og hvem/hvad vi må kontakte skal dog undersøges.

Det blev samtidig aftalt af kontrakter, aftaler mv. skal underskrives af minimum 2 personer fra bestyrelsen.

Klubben

Der har været kontakt med klubben i forbindelse med bestyrelsesmødet. Her blev det tilkendegivet fra begge parter at man ønsker at fortsætte et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Away

AWAY ordningen blev diskuteret som et internt anliggende.

 

Evt.

Der skal være mere konsekvens i bestyrelsen.

Raslebøsse på udebane ture mangler. Det blev foreslået den blev genindført.

Der blev spurgt til ansvarlighed i fanklubben. Hvad sker der hvis frivillige kommer til skade til FCKFC arrangementer. Frivillige har forsikring blev der forsikret om.

Dernæst blev diskuteret en sag som har været i bestyrelsesregi gennem længere tid. Turguider og alkohol forbrug. Folk repræsenterer fanklubben og derfor blev der præsenteret en skepsis at sådanne repræsentanter havde mulighed for at drikke sig i hegnet. Der blev nævnt at fanklubben håndhæve foreningsloven om alkoholindtagelse under 18 år

Der bør foretages en nøgleopdatering. Specielt omkring tifolokalet.

Der bør også foretages en opdatering af hvem der har adgang til hvilke forummer og hvem der er aktive frivillige.
 
Der blev diskuteret om vi kunne sende fotograf til brugge. Det så bestyrelsen ikke et problem med, så længe det ikke er 2 eller flere fotografer. Diskussion om brølet tages senere. Roller sørger for en bestemt fotograf.

Samtidig blev der henstillet til at der bliver taget højde for fotografer i budget for næste år.