Generalforsamling i FCKFC-Egedal

Lokalafdelinger 19. Jan 2007

Den 13. februar afholder lokalafdelingen generalforsamling i Jyllingehallen.

Generalforsamlingen starter kl. 19:00.

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

§ 10. Den ordinære generalforsamlingen skal afholdes i løbet af første kvartal, og indkaldes med minimum 3 ugers varsel, indeholdende minimum følgende dagsorden. 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Indkommende forslag og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
  7. Eventuelt.

Stk. 1.  Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 2  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, formand, næstformand, sekretær, kassere og et menigt bestyrelsesmedlem. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf at den ene skal være formand eller kassere. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, samt fordelingen af arbejdsopgaver

 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede, heriblandt formanden, eller ved dennes fravær næstformanden. Bestyrelsens beslutninger foretages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 4 Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.

 

Stk. 5. Suppleant til bestyrelsen, samt revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

 

Stk. 6. Afstemninger vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Er der ikke 2/3 flertal, kan ændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, ved simpelt flertal.