Forslag til generalforsamlingen

Generalforsamling 23. Mar 2005

 

Så offentliggøres de indkomne forslag - og her afspejles Fan Clubbens vækst over de seneste år. Skal Fan Clubben udvise mere åbenhed? Se Bo Nissen Knudsens forslag  - og så vil Hovedbestyrelsen nedlægge sig selv, hvilket udmøntes i en række vedtægtsændringer, som blandt andet betyder, at vi ikke skal vælge helt så mange personer, som på de to forrige generalforsamlinger.       Forslag stillet af Bo Nissen Knudsen, medlem nr. 24900:   Jeg opfordrer til at fanclubben sørger for at websiden i fremtiden viser følgende oplysninger offentligt: • En oversigt over fanclubbens struktur, herunder beslutningsstrukturen og en oversigt over udvalgene, deres kompetencer og kontaktpersoner • Regnskab og budget for fanclubben • Beslutningsreferater fra møder i de centrale organer   - Bos motivation kan læses her    _       Forslag til vedtægtsændringer stillet af den nuværende Hovedbestyrelse   Motivation: Det er den nuværende Hovedbestyrelses opfattelse, at de vedtægtsændringer, der blev vedtaget for to år siden med oprettelse af samme Hovedbestyrelse, ikke afspejler den måde opgaver og ansvar er fordelt på. Hovedbestyrelsen indstiller derfor til at hovedbestyrelsen skrives ud af vores vedtægter. Herefter skal generalforsamlingen vælge fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsesposterne er som hidtil på valg lige eller ulige år.   Samarbejdet i den nuværende hovedbestyrelse fortsætter i et samarbejdsforum, hvor bestyrelse og udvalgsansvarlige mødes fire gange årligt. Medlemmerne af samarbejdsforumet, formålet, opgaverne og kompetancen til at træffe beslutninger er så godt som identisk med den nuværende hovedbestyrelse. Beslutningerne kræver naturligvis flertal i bestyrelsen, som i sidste ende er ansvarlig overfor generalforsamlingen.   Det er en enig hovedbestyrelse, der indstiller dette forslag. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />    Nuværende   §5. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af 15 medlemmer, hvoraf følgende udvalg: "De unge Løver", ”Arrangementsudvalget”, ”Kampudvalget”, ”Bladudvalget” og ”IT-udvalget” er repræsenteret med et medlem hver. Hovedbestyrelses posterne er fordelt på følgende måde: Formand, Næstformand, Kasserer, 2 menige medlemmer, 1 sekretær ansv. "De unge Løver", ansv. ”Arrangementsudvalget”, ansv. ”Kampudvalget”, ansv. ”Bladudvalget”, ansv. ”IT-udvalget”, ansv. Lokalafdelinger, ansv. Busture, ansv. Sponsorer, ansv. DFF samt 2 suppleanter. Bestyrelsen (den daglige ledelse) udgøres af: Formand, Næstformand, Kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være HB medlem med ansvar for et af de 5 udvalg der er repræsenteret i hovedbestyrelsen. Alle medlemmer af hovedbestyrelsen skal minimum være fyldt 18 år. Ingen i PS&E's, F.C. Københavns, KB's eller B1903's bestyrelse og/eller ledelse kan være medlem af F.C. København Fan Clubs hovedbestyrelse.    Ændres til   §5. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer; Formand, Næstformand, Kasserer, to menige medlemmer. Dertil kommer to suppleanter. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 18 år. Ingen i PS&E's, F.C. Københavns, KB's eller B1903's bestyrelse og/eller ledelse kan være medlem af F.C. København Fan Clubs bestyrelse. Ansatte i F.C. København Fan Club kan heller ikke vælges til bestyrelsen.       Nuværende   §6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. a. Generalforsamlingen afholdes i København og den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned. b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post. c. På hver generalforsamling vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater. d. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal. e. Samtlige, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Fuldmagter skal godkendes inden generalforsamlingens påbegyndelse ved sammenholdelse med medlemsfortegnelse og restanceliste. f. På hver ordinær generalforsamling skal der være følgende dagsorden: 1 – Valg af dirigent, 2 – Årsberetning, 3 – Godkendelse af regnskab, 4 – Indkomne forslag, 5 – Valg til hovedbestyrelsen og valg af intern revisor, 6 – Eventuelt, 7 – Fremtidsplaner. Regnskabet skal være løbende revideret, af en for året valgt, intern revisor. Årsregnskabet skal være revideret af en registeret revisor. g. På hver ordinær generalforsamling er hovedbestyrelsen på valg som følger: Ulige år: Formand, et menigt medlem og sekretær. Lige år: Næstformand, Kasserer og 1 menigt medlem. Hvert år: Ansvarlig lokalafdelinger, ansvarlig busture, ansvarlig sponsorer, ansvarlig DFF, intern revisor og 2 suppleanter. De respektive Fan Club udvalg vælger selv deres repræsentant til hovedbestyrelsen. Der skal umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dog senest 15 dage efter, indstilles én person fra hvert udvalg til hovedbestyrelsen. Disse hovedbestyrelsesposter er derfor at betragte som et-årige valg. I alt vælges fem personer fra udvalgene. Disse personer skal dække følgende hovedbestyrelsesposter: ansv. "De unge Løver", ansv. ”Arrangementsudvalget”, ansv. ”Kampudvalget”, ansv. ”Bladudvalget” og ansv. ”IT-udvalget”. h. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen finder sted.     Ændres til   §6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. a. Generalforsamlingen afholdes i København og den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned. b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post. c. På hver generalforsamling vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater. d. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal. e. Samtlige, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Fuldmagter skal godkendes inden generalforsamlingens påbegyndelse ved sammenholdelse med medlemsfortegnelse og restanceliste. f. På hver ordinær generalforsamling skal der være følgende dagsorden: 1 – Valg af dirigent, 2 – Årsberetning, 3 – Godkendelse af regnskab, 4 – Indkomne forslag, 5 – Valg af intern revisor, 6 – Eventuelt, 7 – Fremtidsplaner. Regnskabet skal være løbende revideret, af en for året valgt, intern revisor. Årsregnskabet skal være revideret af en registeret revisor. g. På hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger: Ulige år: Formand og et menigt medlem. Lige år: Næstformand, Kasserer og et menigt medlem. Hvert år: Intern revisor og to suppleanter. h. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. 
    Nuværende   §7. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på hovedbestyrelsens foranledning, eller såfremt der indsendes en motiveret, skriftlig anmodning til hovedbestyrelsen. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 10% af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse med samme frister, som er gældende for ordinær generalforsamling.   Ændres til  §7. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelsens foranledning, eller såfremt der indsendes en motiveret, skriftlig anmodning til bestyrelsen. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 10% af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse med samme frister, som er gældende for ordinær generalforsamling.